* Ngày 21/6/2019, Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hoà (mã KHP-HOSE) trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền với tỷ lệ 2%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 200 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 04/06/2019.

* Ngày 14/06/2019, Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana (mã CSC-HNX) trả cổ tức bằng tiền năm 2018 với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 04/06/2019.

* Ngày 28/6/2019, Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Trung (mã PCE-HNX) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 04/06/2019.

* Ngày 20/06/2019, Công ty Cổ phần Container Việt Nam (mã VSC-HOSE) chi trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 04/06/2019.

* Ngày 17/06/2019, Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản miền Nam (mã CSV-HOSE) chi trả cổ tức đợt 3/2018 bằng tiền với tỷ lệ 16%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.600 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 04/06/2019.

* Ngày 12/06/2019, Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng (mã PTS-HNX) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 04/06/2019.

* Ngày 21/06/2019, Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn (mã HTC-HNX) chi cổ tức đợt cuối năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 3%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 300 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 05/06/2019.

* Ngày 20/06/2019, Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình (mã VTB-HOSE) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 05/06/2019.

* Ngày 20/06/2019, Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh (mã BMP-HOSE) chi trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền với tỷ lệ 25%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 05/06/2019.

* Ngày 25/06/2019, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không (mã ARM-HNX) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 05/06/2019.

* Ngày 24/06/2019, Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An (mã HAH-HOSE) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 05/06/2019.

* Ngày 17/06/2019, Công ty Cổ phần Thiết bị điện (mã THI-HOSE) trả cổ tức còn lại năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 05/06/2019.