Chỉ sau 2 ngày được tòa án Cấp cao TP. HCM khôi phục chức danh Phó TGĐ Trung Nguyên thì ngày 21/9 bà Lê Hoàng Diệp Thảo lại bị chính chủ tịch Trung Nguyên là Đặng Lê Nguyên Vũ ký quyết định bãi nhiệm.