Bộ Tài chính cho hay, số dư Quỹ BOG đến hết Quý I năm 2019 là - 620,643 tỷ đồng (ảnh: Minh Nhật)

Theo đó, số dư Quỹ BOG tại thời điểm 31/12/2018: 3.504,376 tỷ đồng; Tổng số trích Quỹ BOG trong Quý I năm 2019 (từ ngày 1/1/2019 đến hết ngày 31/3/2019): 1.659,258 tỷ đồng; Tổng số sử dụng Quỹ BOG trong Quý I năm 2019 (từ ngày 01/01/2019 đến hết ngày 31/3/2019): 5.787,683 tỷ đồng.

Về lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG dương trong Quý I năm 2019 là 3,406 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong quý 1/2019,  tính đến hết ngày 31/3/2019, số dư Quỹ BOG - 620,643 tỷ đồng.

Bộ này cũng khẳng định, thông tin chi tiết về tình hình trích lập, sử dụng, số dư Quỹ BOG trong Quý I  năm 2019 của các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu là nhằm tiếp tục thực hiện nguyên tắc công khai minh bạch trong điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 3/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.