UBND TP. Đà Nẵng giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng công bố công khai và thường xuyên cập nhật đến UBND các quận, huyện và các phương tiện thông tin đại chúng thông tin về các dự án phát triển đô thị, nhà ở đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất, các dự án phát triển nhà ở đã có đủ điều kiện được bán, cho thuê, cho thuê mua.