Đại Dịch Covid-19 có nguy cơ đẩy nền kinh tế thế giới vào một giai đoạn suy thoái trầm trọng nhất trong lịch sử hiện đại, thậm chí còn nặng nề hơn cả thời kỳ Đại khủng hoảng (từ cuối thập niên 1920 đến đầu thập niên 1940). Hãy cùng Invest TV điểm qua những thông tin quan trọng liên quan đến dịch covid 19 và những tác động của đại dịch này đối với nền kinh tế thế giới ngày sau đây!