Trước việc hàng loạt nhà đầu tư Mỹ, Nhật muốn làm dự án điện khí, Khánh Hòa cho biết sẽ dành 1.000 ha đất tại khu vực Nam Vân Phong thuộc Khu Kinh tế Vân Phong để triển khai.