CTCP Sữa Việt Nam (VNM): Ngày 6/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức còn lại năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thanh toán 26/6/2019.

CTCP Vicostone (VCS): Ngày 4/6 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền tỷ lệ 20% (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng). Thời gian thanh toán 10/6/2019.

Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB): Ngày 6/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức bằng tiền tỷ lệ 5,67% (01 cổ phiếu nhận 567 đồng). Thời gian thanh toán 8/7/2019.

CTCP Phát triển điện lực Việt Nam (VPD): Ngày 17/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 11% (01 cổ phiếu nhận 1.100 đồng). Thời gian thanh toán 25/10/2019.

CTCP Phân lân Ninh Bình (NFC): Ngày 11/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức còn lại năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 4% (01 cổ phiếu nhận 400 đồng). Thời gian thanh toán 20/6/2019.

CTCP Cảng Đình Vũ (DVP): Ngày 20/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thanh toán 28/8/2019.

CTCP Xây dựng và Giao thông Bình Dương (BCE): Ngày 17/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 28/6/2019.

CTCP Vicem Bao bì Bỉm Sơn (BPC): Ngày 10/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 15/7/2019.

CTCP Trục vớt cứu hộ Việt Nam (SAL): Ngày 20/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 3,82% (01 cổ phiếu nhận 382 đồng). Thời gian thanh toán 15/7/2019.

Tập đoàn Dệt may Việt Nam (VGT): Ngày 12/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 6% (01 cổ phiếu nhận 600 đồng). Thời gian thanh toán 24/6/2019.

CTCP Bến xe Hà Nội (HNB): Ngày 10/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 8% (01 cổ phiếu nhận 800 đồng). Thời gian thanh toán 21/6/2019.

CTCP Cấp nước tỉnh Lào Cai (LWS): Ngày 17/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 4,8% (01 cổ phiếu nhận 480 đồng). Thời gian thanh toán 10/7/2091.

CTCP Vận tải thương mại và đường sắt (RAT): Ngày 11/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 27/6/2019.