Theo Quyết định của Phó thủ tướng Lê Văn Thành, dự án có quy mô diện tích 466ha thuộc các xã Tân Mỹ, An Ninh Đông và xã Lộc Giang thuộc huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Phê duyệt đầu tư dự án hơn 5.000 tỷ tại Long An

Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 5.198 tỷ đồng. Trong đó, vốn góp nhà đầu tư khoảng 779 tỷ đồng và vốn vay huy động vào khoảng 4.419 tỷ đồng.

SCD sẽ có thời hạn thực hiện dự án là 60 tháng kể từ ngày được Nhà nước bàn giao đất. Thời gian hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày 19/4/2022.

Theo Quyết định, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ trách nhiệm về nội dung báo cáo kết quả thẩm định chủ trương đầu tư dự án và thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước trong việc theo dõi, chỉ đạo các khu công nghiệp hoạt động đúng quy định.

UBND tỉnh Long An có trách nhiệm tổ chức thực hiện thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án phù hợp với chủ trương đầu tư được Thủ tướng phê duyệt. 

Trong khi đó, SCD chỉ được thực hiện dự án sau khi việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất trông lứa dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt và nộp khoản tiền để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa theo đúng quy định. Bên cạnh đó, nhà đầu tư này phải ký quỹ hoặc phải có bảnh lãnh ngân hàng về nghĩa vụ ký quỹ để bảo đảm thực hiện dự án.