Dự án có diện tích đất sử dụng 13,37ha. Tổng chi phí thực hiện dự án (không bao gồm chi phí GPMB) là 863,8 tỉ đồng.

Thời hạn đầu tư xây dựng hoàn thành dự án, nghiệm thu bàn giao công trình đưa vào sử dụng theo quy định, trước ngày 31/12/2025.

Tiến độ đầu tư chia làm 2 giai đoạn: Từ quý 1/2021 đến hết quý 4/2021 tổ chức lựa chọn chủ đầu tư thực hiện dự án.

Từ quý 1/2022 đến hết quý 4/2025: Tiến hành các thủ tục theo quy định của pháp luật về xây dựng; hoàn thành hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình hạ tầng xã hội và các công trình kiến trúc thuộc dự án theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; tổ chức nghiệm thu, bàn giao đưa các công trình vào sử dụng theo quy định.