Cụ thể, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 42/QĐ-BXD về Chương trình hành động của ngành Xây dựng năm 2023. Chương trình nhằm thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Theo đó, Chương trình hành động của ngành Xây dựng năm 2023 đặt mục tiêu phấn đấu tổng sản phẩm trong nước (GDP) ngành Xây dựng đạt 7,3%, tỷ lệ đô thị hóa cả nước tính theo khu vực nội thành/nội thị 42,6%, tỷ lệ đô thị hóa cả nước tính theo khu vực toàn đô thị 53,9%, tỷ lệ dân cư khu vực thành thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung 96%, tỷ lệ thất thoát, thất thu nước sạch 16%, tỷ lệ thu gom xử lý nước thải 17% và diện tích nhà ở bình quân cả nước 26 m2sàn/người.

Ngành Xây dựng cũng đồng thời đặt ra 11 nhóm nhiệm vụ cụ thể như: Ưu tiên, tập trung hoàn thiện thể chế pháp luật về xây dựng; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và xây dựng Chính phủ điện tử. Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao sức cạnh tranh của ngành Xây dựng; thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng và phát triển bền vững đô thị đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tập trung tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, thúc đẩy chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo xây dựng lại chung cư cũ, trọng tâm là triển khai Đề án “Đầu tư xây dựng (ĐTXD) ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp (KCN) giai đoạn 2021-2030”. Đồng bộ các giải pháp phát triển thị trường bất động sản (BĐS) lành mạnh, ổn định.

Nâng cao hiệu quả quản lý ĐTXD, kiểm soát chặt chẽ chất lượng công trình. Tập trung hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức và giá xây dựng; chú trọng phát triển vật liệu xây dựng (VLXD) gắn với bảo vệ môi trường.

Chủ động phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH); đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực ngành Xây dựng gắn với đổi mới nghiên cứu, phát triển khoa học công nghệ; Siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong quản lý tài chính - ngân sách Nhà nước.

Tổ chức thực hiện kế hoạch và đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; tập trung thực hiện Kế hoạch sắp xếp lại các doanh nghiệp do Bộ Xây dựng làm đại diện chủ sở hữu.

Tăng cường công tác xây dựng Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; tăng cường hội nhập kinh tế quốc tế; đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông. Tiếp tục thực hiện, phối hợp công tác phòng chống dịch COVID-19.