Tin mới

Thỏa thuận nội dung

Các nội dung do Invest TV đại diện kinh doanh có thể được các báo, trang tin điện tử, website sử dụng đăng tải lại trên nguyên tắc trích dẫn nguyên văn nội dung, ghi nguồn, tên tác giả đầy đủ, trừ khi có yêu cầu hoặc thỏa thuận riêng khác bằng văn bản giữa 2 bên. Điều đó cũng được hiểu là Invest TV cũng có quyền sử dụng đăng tải lại các nội dung từ các báo, trang tin điện tử, website có quan hệ chia sẻ theo nguyên tắc này.