Thành phố Vũng Tàu vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến góp ý thông qua dự thảo lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 đến 2030, tầm nhìn đến năm 2050,