Thủ tướng đã ra quyết định 22/2021//QĐ-TTg  về tiêu chí, phân loại doanh nghiệp nhà nước. Trong đó, nhà nước thúc đẩy tiến trình sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tiếp tục thực hiện theo các danh mục doanh nghiệp cổ phần hóa và thoái vốn đến hết năm 2020 đã ban hành trước cho đến khi có kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp giai đoạn 2021 - 2025 mới. Và Dịch bệnh cũng đang tạo áp lực cực lớn lên công cuộc  tái cơ cấu các khu vực doanh nghiệp hiện hữu.