Ngày 17/5/2022, tại Hà Nội, Tạp chí Tài chính đã phối hợp với Cục Tài chính doanh nghiệp (thuộc Bộ Tài chính) tổ chức Hội thảo “Giải pháp thúc đẩy quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp”. Tại Hội thảo, nhiều ý kiến cho rằng, tiến độ cổ phần hóa (CPH), thoái vốn Nhà nước ở các doanh nghiệp không đạt kết quả đề ra theo đề án của Chính phủ ban hành là do bị nghẽn trong định giá và chuyển đổi mục đích sử dụng đất.