Ngày 8-9/6/2022, tại Hà Nội, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA) đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ V (2022-2027) với phương châm “Đổi mới – Trí tuệ - Phát triển”. Trên cơ sở những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ IV (2016-2022), Hiệp hội Bất động sản Việt Nam đã đánh giá toàn diện, sâu sắc những thành quả trong thời gian qua cùng những vấn đề cần khắc phục. Từ đó hướng đến những mục tiêu cao hơn, đưa Hiệp hội phát triển, không ngừng lớn mạnh trong nhiệm kỳ mới 2022-2027.